Jenis Koleksi : Buku Teks (160321)

 Jenis Koleksi : Buku Teks (160321)

Muhammad Muhlisin, author
959.82 MUH k
Bantul, Yogyakarta: Araska, 2017
Rushdie, Salman 1947-, author
823.914 RUS j
New York: Random House, 2012
Rushdie, Salman 1947-, author
823.914 RUS m
New York: Pantheon Books, 1995
Lalu Husni, author
344.01 LAL p
Depok: Rajawali Pers, 2016
Bev, Jennie S, author
796.334 BEV l
Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2013
Rugaiyah, author
371.1 RUG p
Bogor: Ghalia Indonesia, 2012
Milne, A.A., author
813 MIL h
Jagakarsa, Jakarta: Noura, 2017
Riberu, Max Diaz, author
923.259 RIB a
Jakarta: KPG (Kepustakaan Populer Gramedia), 2015