De tak der Schelde, die de Ooster-Schelde lieet, bij de tegenwoordigo plaatseijke gesteldheid niet tot de vaart van de volle zee naar Antwerpen en naar Torneuzen en omgekeerd, dienende, maar voor de vaart tusschen Antwerpen en den Rijn gebruikt wordende, zal längs zijnen geheelen loop met geene lioogere regten of tolgelden knnnen worden bezwaard, dan die volgens de tarieven van Mentz van den 31sten
Maart 1831 op de vaart van Gorinchera tot aan de volle zee, worden geheven, naar evenredigheid der afstanden...